College Profile

Name :-      Shikshak Prashikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Address :-  Shankamabari Road, Udaipurvati, Jhunjhunu

Intake capacity :- 100 seats/ year 

 

Contact No.-   :-  01594-233978, 9413994247 

Email                   :-   spmsuj@gmail.com

Website               :-   www.jfuj.org